Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna

Lokalizacja inwestycji

Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna 400/ 220/110 kV Miłosna, administracyjnie położona jest w województwie mazowieckim, na terenie 2 powiatów: miński i otwocki oraz 3 gmin: Halinów, Sulejówek, Wiązowna.

Zakres inwestycji i przebieg prac

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonamy m.in.:

 • rozbudowę i przebudowę rozdzielni 400 kV,
 • przebudowę rozdzielni 220 kV,
 • wyposażenie w układy zabezpieczeń, SSiN, obwody wtórne, układy i automatyki ogólnostacyjne nowe pola rozdzielni 400 kV,
 • przebudowę, dostosowanie obwodów wtórnych, układów i automatyk ogólnostacyjnych pozostałych istniejących pól rozdzielni 400 kV,
 • wymianę układu synchronizacji centralnej rozdzielni 400 kV,
 • modernizację/rozbudowę układów pomiarów energii rozdzielni 400 kV,
 • budowę/wymianę/adaptację konstrukcji i fundamentów związaną z wymianą aparatury i rozbudową rozdzielni 400 kV,
 • budowę nowego budynku pawilonu technologicznego „A”,
 • przebudowę i rozbudowę rowu opaskowego stacji,
 • przebudowę i rozbudowę oświetlenia zewnętrznego stacji na terenie rozdzielni 400 kV,
 • budowę nowego ogrodzenia granicznego dla terenu rozbudowy stacji oraz wymianę istniejącego ogrodzenia granicznego stacji,
 • budowa ekranu akustycznego.

Przewiduje się, że inwestycja zakończy się 2027 roku.

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna jest inwestycją realizowaną w województwie mazowieckim i jest ona bezpośrednio powiązana z budową linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja stanowi też techniczne przygotowanie stacji 400/220/110 kV Miłosna do realizacji innej inwestycji zaliczanej do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wskazanej w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 191) pod pozycją 24 tj. „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”.

Linia elektroenergetyczna nie może funkcjonować bez przyłączenia jej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem stacji elektroenergetycznej, zatem rozbudowa stacji elektroenergetycznej Miłosna stanowi nieodłączną część składową przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego ma służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie. W przypadku rozbudowy czy budowy sieci elektroenergetycznych oznacza to, że służąc do przesyłania energii do odbiorców w całym kraju, jest inwestycją celu publicznego.

Inwestycja celu publicznego

Korzyści z inwestycji

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – dalej jako „RODO”, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00, dalej jako „Administrator” lub „PSE S.A.”.

  2. Z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pse.pl, pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następującym celu:

  • udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres 30 dni roboczych od momentu udzielenia przez PSE S.A. odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;

  • udokumentowania faktu zadania przez Panią/Pana zapytania oraz udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadanie przez zapytanie – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi udowodnienia w/w faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych z ww. faktami, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

  • obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

  • archiwalnym - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w postaci niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące usługi wsparcia dla Administratora - np. firmy prawnicze, audytorskie, informatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi serwisowe i konserwacyjne systemów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe, a także inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • dostępu do Pani/Pana danych;

  • żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych;

  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;

  • usunięcia Pani/Pana danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne aby PSE S.A. mogło przyjąć Pani/Pana zapytanie i udzielić odpowiedzi. Brak podania przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie adresu email uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne w zakresie imienia i nazwiska i służy ułatwieniu komunikacji, a w zakresie numeru telefonu służy ewentualnemu doprecyzowaniu zapytania.

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

   

   

  Kontakt

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  Centralna Jednostka Inwestycyjna
  Al. Jerozolimskie 132
  02-305 Warszawa
  www.pse.pl


  Biuro prasowe inwestycji:

  Marek Ignar, tel. +48 504 672 616

  stacjamilosna@pse-online.pl

  Wykonawca

  PILE ELBUD SA

  ul. Ciepłownicza 20

  31-574 Kraków

  www.pile-elbud.pl