Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie dla właścicieli nieruchomości na trasie linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice

W związku z sygnałami o aktywności podmiotów trzecich, oferujących wsparcie prawne w celu uzyskania odszkodowania finansowego za ustanowienie na Państwa nieruchomościach służebności przesyłu dla budowanej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice, pragniemy zapewnić, że wynagrodzenie z tego tytułu zostanie Państwu bezwględnie wypłacone, gdyż wynika to wprost
z obowiązujących przepisów prawa i nie wymaga ze strony właścicieli nieruchomości żadnych dodatkowych działań.

Zgodnie z deklaracjami składanymi podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbyły się
w październiku i listopadzie 2019 r., a także w korespondencji skierowanej do wszystkich właścicieli nieruchomości na trasie linii, PSE S.A. dołożą wszelkich starań, aby w sposób polubowny uregulować kwestię ustanowienia służebności przesyłu. Z każdym właścicielem nieruchomości skontaktuje się nasz Pełnomocnik legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, i zaproponuje określone warunki ustanowienia służebności przesyłu oraz wysokość wynagrodzenia. Zgodnie z przyjętą praktyką, jest ono wypłacane właścicielom w ciągu 45 dni od daty zawarcia stosownego aktu notarialnego.

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, zastosowanie znajdzie tryb administracyjny, a wysokość wynagrodzenia ustali w drodze decyzji Wojewoda Dolnośląski.

W każdym z opisanych przypadków właściciel nieruchomości otrzyma z pewnością stosowne wynagrodzenie.

Podmioty trzecie, oferujące wsparcie prawne, pobierają zwykle z tego tytułu opłatę stanowiącą określoną z góry procentową kwotę od wynagrodzenia za ustanowienie służebności, lub ustalają własną taksę operacyjną (zwykle kilkaset złotych). Zwracamy także uwagę, że zawarcie umowy oraz udzielenie podmiotowi trzeciemu pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa w tym zakresie może oznaczać nie tylko dodatkowe koszty, ale w skrajnym przypadku – gdy odstąpienie od zawartej umowy grozić będzie koniecznością zapłaty przez Państwa wysokiej kary umownej, a udzielone pełnomocnictwo będzie mieć charakter nieodwołalny – może to nawet oznaczać brak możliwości występowania Państwa we własnej sprawie.

Należy wyraźnie podkreślić, że Pełnomocnicy PSE S.A. nie pobierają ŻADNYCH OPŁAT od właścicieli nieruchomości, ani nie dokonują ŻADNYCH PROCENTOWYCH POTRĄCEŃ z uzgodnionego wynagrodzenia, które zostanie Państwu wypłacone przez PSE S.A. W CAŁOŚCI wynikającej z zawartego aktu notarialnego.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i skrupulatne weryfikowanie kto kontaktuje się
z Państwem w sprawach związanych z budową linii. Nasi przedstawiciele ZAWSZE gotowi są przedstawić Państwu PEŁNOMOCNICTWA  do reprezentowania Spółki w tym zakresie.

Pragniemy również poinformować, że rozpoczęcie procesu uzgodnień z właścicielami nieruchomości zaplanowano na wrzesień 2021 r. Na termin ten w dużej mierze wpływ miała panująca w kraju sytuacja epidemiczna. Mając to na uwadze, a także kwestie harmonogramowe, PSE S.A. podjęły decyzję o zastosowaniu na obecnym etapie inwestycji rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Przywołane przepisy umożliwiają inwestorowi uzyskanie prawa do realizacji prac budowlanych na wskazanych nieruchomościach w oparciu o decyzję lokalizacyjną wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Należy wyraźnie podkreślić, że opisany administracyjny tryb pozyskania praw do posadowienia instalacji przesyłowych na nieruchomościach nie wpływa na deklarowany wcześniej sposób działania inwestora
i przeprowadzenie indywidualnych rokowań z każdym właścicielem nieruchomości na trasie linii.

W razie dodatkowych pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 32 257 89 96, czynnej codziennie, w godzinach 08:00-14:00.

Mamy nadzieję, że uzgodnienia w zakresie ustanowienia służebności przesyłu uda się przeprowadzić w sposób satysfakcjonujący zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i inwestora.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/liniamikulowaswiebodzice/