Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikacja społeczna

Jesteśmy otwarci na dialog

Realizując inwestycje związane z budową i rozbudową infrastruktury przesyłowej w Polsce staramy się w największym możliwym stopniu uwzględnić potrzeby społeczności lokalnych. Dlatego na każdym etapie inwestycji jesteśmy do Państwa dyspozycji. Sprawnie odpowiadamy na pojawiające się pytania i wątpliwości. Oferujemy kilka kanałów umożliwiających kontakt z nami w najwygodniejszy dla Państwa sposób: kontakt telefoniczny, korespondencja tradycyjna i elektroniczna, formularz kontaktowy na stronie inwestycji, czy spotkania.

1. Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych i społecznych

Prace nad projektem rozpoczynamy od zbadania lokalnych uwarunkowań środowiskowych i społecznych, a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję, np. istniejącej infrastruktury energetycznej i drogowej, zagospodarowania przestrzennego gmin itp. W ten sposób gromadzimy dane niezbędne do opracowania koncepcji i zaprojektowania tras linii oraz lokalizacji nowych stacji elektroenergetycznych.

Priorytetem PSE jest znalezienie lokalizacji które pozwolą na wyznaczenie tras linii/lokalizacji stacji w jak największej możliwej odległości od zabudowy mieszkalnej, mającej jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko, jak najmniej ingerującej w plany rozwojowe gmin przez które będzie przebiegała linia i jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.

1. Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych i społecznych
2. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami samorządowymi

Do procesu inwestycyjnego włączamy przedstawicieli społeczności lokalnych. Zarówno na etapie przygotowania studium wykonalności jak i ustalania optymalnego dla planów rozwojowych gminy przebiegu inwestycji na danym terenie współpracujemy z władzami samorządowymi. Do konsultacji angażujemy również innych kluczowych dla regionu interesariuszy, takich jak Lasy Państwowe.

2. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami samorządowymi
3. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanych linii i innymi interesariuszami

Jednym z najważniejszych elementów procesu przygotowania inwestycji są działania informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców. Dla naszych inwestycji przygotowywane są materiały informacyjne (dedykowane strony www wraz z geoankietą, foldery o inwestycji), spotkania z ekspertami czy wizyty studyjne.  Podczas szeregu spotkań z mieszkańcami  omawiamy planowany proces inwestycyjny, prezentujemy proponowane przebiegi linii oraz zbieramy uwagi i sugestie wszystkich zainteresowanych. Spotkania mają charakter dyżurów informacyjnych – nasi konsultanci prowadzą indywidualne rozmowy z każdym z właścicieli. Specjaliści z różnych dziedzin związanych z realizacją projektu odpowiadają na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy, opracowujemy optymalny przebieg linii.

3. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanych linii i innymi interesariuszami
4. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości – współpraca z właścicielami nieruchomości na trasie linii

Właścicielom działek w pasie technologicznym linii przedstawiamy propozycję ustanowienia służebności przesyłu lub – jeśli jej ustanowienie nie jest możliwe – informujemy ich o procedurze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na drodze administracyjnej.

4. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości - współpraca z właścicielami nieruchomości na trasie linii

Służebność przesyłu to prawo, które określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy – czyli w tym wypadku PSE – może korzystać z cudzej nieruchomości, na której zamierza wybudować, a w przyszłości eksploatować urządzenia przesyłowe (wszelkie konstrukcje i instalacje).

Ustanowienie służebności przesyłu jest równoznaczne z tym, że właściciel zgadza się na posadowienie na jego nieruchomości określonych instalacji PSE i umożliwi w przyszłości dostęp do nich w celu wykonania prac konserwacyjnych, napraw i modernizacji.

W zamian właścicielowi nieruchomości przysługuje określone wynagrodzenie – ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wypłacane przed rozpoczęciem budowy.

Inwestor może skorzystać z administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na trasie linii wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – tzw. decyzji lokalizacyjnej, którą wydaje odpowiedni wojewoda. Dzieje się tak, jeśli ustanowienie służebności przesyłu nie jest możliwe, np. gdy właściciel nie zgodził się na posadowienie infrastruktury przesyłowej na jego nieruchomości. Procedura ta przeprowadzana jest także, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela nieruchomości albo gdy nie są wyznaczone granice działki. Inwestor może też zdecydować się na rozwiązanie administracyjne w związku z koniecznością pilnej realizacji inwestycji. W decyzji lokalizacyjnej wojewoda określa, w jakim zakresie inwestor może korzystać z danej nieruchomości. Ten sam organ wydaje decyzję w zakresie odszkodowania – również wypłacanego jednorazowo.

Zarówno służebność przesyłu, jak i administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zostają wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Zarówno wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jak i odszkodowania za administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, szacowane są przez rzeczoznawców majątkowych, posiadających niezbędne uprawnienia.

Operat uwzględnia m.in. obniżenie wartości nieruchomości oraz potrzebę korzystania z niej przez inwestora w przyszłości. Wysokość kwoty zależna jest od lokalizacji nieruchomości, powierzchni działki objętej tym pasem, przeznaczenia nieruchomości, klasy gruntu itd.

Każdy z właścicieli nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii, który wyraża wolę porozumienia z PSE, potwierdzoną podpisaniem umowy służebności przesyłu w formie aktu notarialnego, otrzymuje stosowne wynagrodzenie przed rozpoczęciem budowy linii. Jeśli właścicieli jest kilku – wynagrodzenie wypłacane jest propozycjonalnie do udziałów wynikających z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wydane w drodze decyzji administracyjnej, szacowane będzie na podobnych zasadach. Jego wypłata jest jednak możliwa dopiero po zakończeniu inwestycji.

Właściciel gruntu się nie zmienia. Nie dochodzi również do zmian w zakresie użytkowania wieczystego. Dzięki służebności przesyłu (lub poprzez administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości), PSE uzyskują jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntu w związku z budową linii i jej późniejszą eksploatacją.

Zarówno służebność przesyłu, jak i ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wynikające z decyzji administracyjnej, zostają wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.