Przejdź do menu Przejdź do treści

Przygotowanie inwestycji

Etapy realizacji inwestycji

Budowa nowych linii i stacji elektroenergetycznych, to długotrwały proces wymagający licznych analiz, uzgodnień i przygotowań, dlatego realizując inwestycje staramy się w możliwie jak największym stopniu uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych.

1. Opracowanie planu rozwoju sieci przesyłowej

Plan rozwoju sieci przesyłowej  (PRSP) określa przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej, których realizacja ma zapewnić w perspektywie długoterminowej pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Do głównych czynników wpływających na kierunki rozwoju sieci przesyłowej należą: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój źródeł wytwórczych oraz efektywne wykorzystanie połączeń transgranicznych.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, PSE jako operator systemu przesyłowego (OSP) sporządza PRSP na okres 10 lat. Plan ten podlega aktualizacji co dwa lata.

Inwestycje w infrastrukturę przesyłową są planowane w taki sposób, by nie generowały ryzyka kosztów osieroconych – innymi słowy budowana jest tylko infrastruktura, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

1. Opracowanie planu rozwoju sieci przesyłowej
2. Projektowanie trasy linii i lokalizacji stacji

Projektując naszą infrastrukturę, dokładamy wszelkich starań, aby jej przebieg i położenie jak najmniej ingerowały w otoczenie. Dlatego na etapie projektowania linii uwzględniamy zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudowę na wytyczanej trasie. Analizujemy również planistykę gminną tak, aby minimalizować ingerencję w plany rozwojowe lokalnych samorządów.

Szczególną uwagę przywiązujemy także do ograniczania wpływu na środowisko – na obszarach branych pod uwagę jako lokalizacja linii przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą. Uwzględniamy również głos mieszkańców – uwagi przekazane podczas procesu informacyjno-konsultacyjnego mogą posłużyć do korekty przebiegu linii czy lokalizacji stacji.

Wyniki analizy i uzgodnień są publikowane w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

2. Projektowanie trasy linii i lokalizacji stacji

Zasady lokalizacji stacji i linii elektroenergetycznej

3. Działania informacyjne i konsultacyjne

Współpracujemy z lokalnymi władzami reprezentującymi społeczności lokalne, tj. wójtami / burmistrzami, radami gmin i sołtysami. Przedstawiamy im proponowane koncepcje tras i uzgadniamy je z planami rozwojowymi gmin oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnim elementem działań informacyjno-konsultacyjnych są spotkania z mieszkańcami, podczas których omawiamy planowany proces inwestycyjny, prezentujemy proponowane przebiegi linii oraz zbieramy uwagi i sugestie wszystkich zainteresowanych.

Jako przykładny inwestor i dobry sąsiad szczególną wagę przykładamy do angażowania w proces inwestycyjny władz samorządowych oraz społeczności lokalnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce konsultacje społeczne.

Dowiedz się więcej

3. Działania informacyjne i konsultacyjne
4. Badania geologiczne

Wykonujemy badania geologiczne na trasach nowych linii elektroenergetycznych. Pozyskane w ten sposób dane potwierdzą możliwość posadowienia słupów w zaprojektowanych lokalizacjach i pozwolą zastosować odpowiednie typy fundamentów.

Z właścicielami działek leżących na trasie projektowanych linii 400 kV kontaktują się pisemnie nasi pełnomocnicy z prośbą o udzielenie zgody na wejście na teren nieruchomości.

Badania wykonujemy również na terenie, na którym powstanie nowa stacja elektroenergetyczna, prosząc wcześniej właścicieli nieruchomości o zgodę na takie działanie.

4. Badania geologiczne
5. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wszystkie projekty inwestycyjne realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację kluczowych zagrożeń dla przyrody oraz uniknięcie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. Już na etapie planowania trasy linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych dbamy o to, by nasza infrastruktura jak najmniej kolidowała z obszarami cennymi przyrodniczo. W kolejnych fazach realizacji projektów analizujemy możliwości techniczne i technologiczne minimalizowania oddziaływań związanych z realizacją oraz późniejszą eksploatacją obiektów sieciowych.

Do odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska składamy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotowany na podstawie wszechstronnych analiz, wykonanych m.in. z uwzględnieniem wyników inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej na obszarach objętych przedsięwzięciem.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapewnia społeczeństwu możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, oraz składania do niej uwag i wniosków.

5. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości

Przed rozpoczęciem budowy pozyskujemy prawo do realizacji inwestycji na danej nieruchomości na dwa sposoby.

Pierwszą możliwą ścieżką postępowania jest zawarcie z właścicielem umowy o ustanowienie służebności przesyłu. To polubowne rozwiązanie prawne określa, w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i w przyszłości eksploatować urządzenia przesyłowe.

Jeśli zawarcie umowy nie jest możliwe, np. z powodu krótkiego harmonogramu realizacji inwestycji, nieuregulowanej kwestii własności, braku wyznaczonych granic działki, stosowane jest drugie rozwiązanie – administracyjne. Inwestor składa wówczas do wojewody wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.

W każdym z tych przypadków właścicielowi przysługuje stosowne wynagrodzenie za lokalizację infrastruktury przesyłowej PSE na jego nieruchomości. Gdy zawierana jest umowy służebności przesyłu – wynagrodzenie wypłacane jest po zawarciu porozumienia, a w przypadku decyzji administracyjnej – po zakończeniu budowy linii.

6. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
7. Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej

Kluczową decyzją z punktu widzenia przygotowania naszych inwestycji jest wydawana przez wojewodę decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (krócej: „decyzja lokalizacyjna”).

Decyzja taka przesądza o możliwości lokalizacji inwestycji na określonym terenie. Zawiera zatwierdzenie linii rozgraniczających teren strategicznej inwestycji, a także warunki techniczne realizacji inwestycji, warunki dotyczące ochrony: środowiska, zabytków, przeciwpożarowej oraz ochrony interesów osób trzecich.

Decyzja lokalizacyjna ponadto wiąże organy samorządów m.in. przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

7. Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej
8. Pozwolenie na budowę

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej występujemy do wojewody o wydanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej może, w zależności od żądania określonego we wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane położone na obszarze danego województwa lub jego część.

8. Pozwolenie na budowę
9. Wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych

Dokonujemy wyboru wykonawców inwestycji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w transparentnych postępowaniach przetargowych. Realizacja zadań powierzana jest przedsiębiorstwom legitymującym się specjalistycznym doświadczeniem, wiedzą i zapleczem.

9. Wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych
10. Dostawy inwestorskie

Aby poprawić jakość dostaw i zapewnić lepszą kontrolę realizacji zamówień oraz – dzięki efektowi skali – uzyskać korzystniejsze warunki zakupu bezpośrednio u dostawców realizujemy dostawy inwestorskie. To program, który polega na zakupie kluczowej aparatury, materiałów i usług dla realizowanych projektów inwestycyjnych bezpośrednio u dostawców.

Dzięki programowi dostaw inwestorskich zyskaliśmy możliwość budowania bezpośrednich relacji z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb spółki. Centralizacja zakupów pozwala również ujednolicić stosowane rozwiązania techniczne oraz ulepszyć zarządzanie zamówionym asortymentem.

W zakresie dostaw znajduje się również aparatura niezbędna do bieżącej eksploatacji infrastruktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączany jest z umów z wykonawcami robót budowlanych i montażowych.

10. Dostawy inwestorskie
11. Realizacja prac budowlano-montażowych

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wybrani w postępowaniu przetargowym wykonawcy nawiązują kontakt z władzami lokalnymi oraz innymi dysponentami dróg i infrastruktury, w celu ustalenia m.in. zasad prowadzenia transportów na place robót.

W przypadku budowy linii wytyczenie dróg tymczasowych do miejsc posadowienia słupów i rozstawienia niezbędnych maszyn, odbywa się w porozumieniu z właścicielami działek.

Prace przy budowie linii można ogólnie podzielić na etap prac fundamentowych, etap montażu stalowej konstrukcji słupa oraz etap montażu izolatorów oraz przewodów.

Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek przywrócić drogi/teren do stanu zastanego przed realizacją inwestycji, a za ewentualne szkody wypłacane są odszkodowania.

Budowa stacji ma nieco inny charakter – prace prowadzone są w jednym miejscu – na terenie, który został wskazany pod jej lokalizację. Roboty budowlane polegają głownie na przygotowaniu i grodzeniu terenu, budowie zaplecza technicznego i infrastruktury elektroenergetycznej.

11. Realizacja prac budowlano-montażowych
12. Uruchomienie nowej infrastruktury

Po wybudowaniu linii przeprowadzane są pomiary parametrów jej pracy, podczas których szczególny nacisk kładzie się na dotrzymanie obowiązujących norm emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. Wykonuje się  także próby napięciowe i obciążeniowe linii.  Po  pozytywnych testach  nowa linia stanie się częścią krajowego systemu elektroenergetycznego. Popłynie nią energia elektryczna wytworzona w przyłączonych do sieci PSE źródłach energii, a następnie trafi do sieci lokalnych dystrybutorów, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

12. Uruchomienie nowej infrastruktury