Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończyły się konsultacje społeczne w zakresie lokalizacji stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów-Chmielnicki

Dziękujemy przedstawicielom Gmin Jarosław i Wiązownica, Nadleśnictwa Jarosław za konsultacje lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej celu publicznego oraz właścicielom nieruchomości i mieszkańcom za udział w dyżurach informacyjnych w poszczególnych sołectwach. PSE, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, stoją na stanowisku, że zaangażowanie strony społecznej w proces kształtowania inwestycji w formie otwartego dialogu inwestora z mieszkańcami to najlepszy sposób budowania konsensusu wokół trudnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Podejście takie pozwala wypracować optymalny i akceptowalny społecznie kształt inwestycji.

Proces informacyjno-konsultacyjny zrealizowany przez PSE w ramach przedmiotowej inwestycji nie stanowił konsultacji społecznych w myśl przepisów art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283).

Budowa stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicka przełączonej na napięcie 400 kV to ważna inwestycja dla zasilania województwa podkarpackiego. Inwestycja nie tylko podniesie bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale przyczyni się do jego dalszego rozwoju gospodarczego, poprzez stworzenie możliwości przyłączenia stref ekonomicznych. Pozytywnie wpłynie również na warunki współpracy synchronicznej z systemem elektroenergetycznym Ukrainy. Stacja i linia, o długości 4,3 km, powstaną na terenie gminy Jarosław oraz Wiązownica.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjajaroslaw/