Przejdź do menu Przejdź do treści

PSE publikują szósty Zintegrowany Raport Wpływu

13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2022 r. Spółka odprowadziła 1,41 mld zł podatków oraz składek do budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a na ochronę środowiska poniosła nakłady w wysokości 14,6 mln zł. PSE zredukowały o 22 proc. emisję CO2 w stosunku do roku 2017, w którym to po raz pierwszy spółka wyliczyła emisje. To tylko część danych z najnowszego Raportu wpływu PSE.

Zintegrowany Raport wpływu PSE całościowo ukazuje oddziaływanie spółki na rozwój krajowej gospodarki i społeczeństwa. W najnowszej edycji, obejmującej 2022 r., kompleksowo opisano sposób, w jaki PSE zarządzają obszarem ESG (Environment, Social, Governance), czyli własnym wpływem środowiskowym, społecznym oraz dotyczącym ładu zarządczego.

Raport jest cennym źródłem wiedzy o inicjatywnych spółki odpowiadających na wyzwania biznesowe, w szczególności związane z transformacją energetyczną, a także zaangażowaniu PSE w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii elektrycznej. Ważnym elementem tych działań jest zachęcanie odbiorców do świadomego korzystania z energii elektrycznej.

– Na koniec 2022 r. rozpoczęliśmy publikowanie tzw. godzin szczytu, czyli tych przedziałów czasowych, w których największa część zapotrzebowania na energię jest zaspokajana przez źródła inne niż odnawialne. Zachęcamy odbiorców, by korzystanie z energochłonnych urządzeń przełożyli na inne pory dnia, co przyczynia się do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu i sprzyja ochronie środowiska. Od wiosny 2023 r. dostępna jest także aplikacja Energetyczny Kompas ułatwiająca świadome korzystanie z energii elektrycznej mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Bezpieczeństwo pracy systemu przede wszystkim

PSE w obszarze zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego utrzymały wysokie wskaźniki, potwierdzające spełnienie kryteriów bezpieczeństwa i niezawodności zasilania.

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 99,99 proc. Dobry wynik spółka odnotowała również dla wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) – w 2022 roku osiągnął poziom 99,72 proc.

Na te wyniki mają wpływ konsekwentnie realizowane inwestycje w infrastrukturę sieciową, a także prowadzone prace eksploatacyjne. W latach 2023-2036 PSE planują przeznaczyć na rozwój sieci przesyłowej 61,8 mld zł.

Znacząca wartość dodana PSE dla polskiej gospodarki

Działalność Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2022 r. wytworzyła aż 13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. W relacji rocznej, nastąpił jej wzrost o 13,5 proc. Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez spółkę w sektorze elektroenergetycznym stanowiła 2,6 mld zł. Działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w Polsce ponad 47 tys. miejsc pracy. Spółka odprowadziła prawie 359,3 mln zł podatków do budżetów gmin.

 Wpływ działalności PSE na polską gospodarkę wyliczamy w trzech kategoriach: wytworzonej wartości dodanej, wynagrodzenia oraz zatrudnienia. Wartość dodana jest tworzona w gospodarce krajowej, w sektorze elektroenergetycznym oraz w branżach powiązanych. Przy wyliczeniach bierzemy pod uwagę zarówno wpływ z naszej działalności operacyjnej, jak też z wydatków inwestycyjnych – dodaje Ada Konczalska.

Ślad węglowy

Wyliczenie śladu węglowego spółki zostało w 2022 r. poszerzone o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 22 proc. w stosunku do bazowego roku 2017, gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. Za ponad 56 proc. emisji gazów cieplarnianych w PSE odpowiada energia elektryczna przesłana w naszych sieciach do użytkowników końcowych, a kolejne niemal 42 proc. wynika z produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii. Tym samym około 98 proc. emisji PSE wynika z realizowania działalności Operatora.

– Względem poprzedniego roku do obliczeń w zakresie 1 (tzw. bezpośrednich emisji) włączyliśmy emisje związane z wykorzystaniem paliwa lotniczego oraz dystrybucją tego paliwa w zakresu 3 (tzw. inne pośrednie emisje). Obliczyliśmy także emisje wynikające z zakupionych surowców i usług oraz dojazdów pracowników do pracy. Dążymy do tego, aby w kolejnych raportach rozszerzyć zakres obliczeń śladu węglowego oraz dokładniej identyfikować możliwości działań, które PSE mogą podjąć na rzecz ograniczania tego wpływu – podkreśla Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Rzetelność raportowania i wysoka jakość danych

Najnowsza publikacja jest dziewiątym już raportem społecznym spółki i szóstym, w którym badany jest jej wpływ na otoczenie i rozwój gospodarki.  Każdego roku PSE sukcesywnie rozwijają serwis internetowy poświęcony wpływowi spółki i wzbogacają go o kolejne elementy, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i sposobu prezentowania danych i ich czytelności.

Struktura i treść serwisu powstała zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative Standards za 2021 oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Zadbano o jego przyjazną strukturę i intuicyjną nawigację

Niezmiennie publikacja została poddana procesowi zewnętrznej weryfikacji, której efektem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie wyliczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wskaźników wg Global Reporting Initiative Standards.

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://raport.pse.pl