Przejdź do menu Przejdź do treści

Budowa linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice

Lokalizacja inwestycji

Budowa linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice*, o projektowanej długości 42 km, obejmie obszar trzech gmin: Godów, Pawłowice oraz Jastrzębie Zdrój.

Inwestycja stanowi niezbędny element budowy infrastruktury przesyłowej najwyższych napięć, który pozwoli stworzyć elektroenergetyczny pierścień przesyłowy wokół całego Górnego Śląska.

*pełna nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa linii 220 kV Podborze – nacięcie Kopanina – Liskovec, Podborze – nacięcie Bujaków –  Liskovec, Podborze – nacięcie Bieruń – Komorowice, Podborze – nacięcie Czeczott – Moszczenica i linii 400 kV Podborze – nacięcie Nosovice – Wielopole, Podborze – nacięcie Dobrzeń – Albrechtice wraz z budową stacji 400/220/110 kV Podborze

Znaczenie inwestycji

Realizujemy projekt budowy nowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV relacji Godów – Pawłowice wraz z budową stacji elektroenergetycznej „Podborze” w Pawłowicach (pełna nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa linii 220 kV Podborze – nacięcie Kopanina – Liskovec, Podborze – nacięcie Bujaków –  Liskovec, Podborze – nacięcie Bieruń – Komorowice, Podborze – nacięcie Czeczott – Moszczenica i linii 400 kV Podborze – nacięcie Nosovice – Wielopole, Podborze – nacięcie Dobrzeń – Albrechtice wraz z budową stacji 400/220/110 kV Podborze).

Inwestycja stanowi niezbędny element budowy infrastruktury przesyłowej najwyższych napięć, który pozwoli stworzyć elektroenergetyczny pierścień przesyłowy wokół całego Górnego Śląska. W ten sposób powstanie układ, spełniający zasadę bezpieczeństwa n-1, czyli umożliwiający zapewnienie dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie nawet w sytuacji awarii dowolnego elementu systemu przesyłowego.

Rozwój infrastruktury przesyłowej na Śląsku wpisuje się także w proces transformacji energetycznej. Dotychczasowa struktura systemu elektroenergetycznego, opierająca się na generacji konwencjonalnej, wyraźnym podziale na odbiorców i wytwórców, a także na przepływie mocy z południa na północ, będzie w nadchodzących latach ulegać istotnym zmianom. Realizowany program inwestycyjny pozwoli dostosować system przesyłowy do zmiany struktury wytwarzania (w szczególności do wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych na Bałtyku i przyszłej elektrowni jądrowej), poprawi warunki przyłączania do sieci nowych źródeł (w szczególności OZE), a docelowo wpłynie na ograniczenie przerw w dostawach.

Przedsięwzięcie to zostało ujęte w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2023-2032, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego województwa śląskiego, inwestycja została uwzględniona także w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa).

Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku.

Korzyści z inwestycji

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – dalej jako „RODO”, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00, dalej jako „Administrator” lub „PSE S.A.”.

  2. Z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pse.pl, pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następującym celu:

  • udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres 30 dni roboczych od momentu udzielenia przez PSE S.A. odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;

  • udokumentowania faktu zadania przez Panią/Pana zapytania oraz udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadanie przez zapytanie – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi udowodnienia w/w faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych z ww. faktami, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

  • obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

  • archiwalnym - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w postaci niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące usługi wsparcia dla Administratora - np. firmy prawnicze, audytorskie, informatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi serwisowe i konserwacyjne systemów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe, a także inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • dostępu do Pani/Pana danych;

  • żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych;

  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;

  • usunięcia Pani/Pana danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne aby PSE S.A. mogło przyjąć Pani/Pana zapytanie i udzielić odpowiedzi. Brak podania przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie adresu email uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne w zakresie imienia i nazwiska i służy ułatwieniu komunikacji, a w zakresie numeru telefonu służy ewentualnemu doprecyzowaniu zapytania.

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

   

   

  Kontakt

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  Centralna Jednostka Inwestycyjna
  Al. Jerozolimskie 132
  02-305 Warszaw­a
  www.pse.pl

  Biuro prasowe inwestycji:

  email: podborze@pse.pl

  telefon: +48 798 224 938
  (czynny w dni robocze godz. 11:00-14:00)